Privacy Statement

by Ilona

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van I See You coaching of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer:                   Ilona Sonneveld

Adres:                                De Vlijt 24

                                            4261 XB Wijk en Aalburg

                                            Nederland

E-mail:                               info@isyou.nl

Telefoonnummer:          +31 (0) 6 29419848

KvK-nummer:                  59783494

I See You coaching is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. I See You coaching is verantwoordelijke in de zin van de AVG. I See You coaching is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens I See You coaching, waaronder http://www.isyou.nl.

I See You coaching verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door I See You coaching opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door I See You coaching. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk om de overeenkomst uit te voeren.

I See You coaching gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt I See You coaching altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door I See You coaching worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

  • voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, bank en/of creditcardgegevens, telefoonnummer en e-mailadres;
  • voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres;
  • voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, telefoonnummer en e-mailadres;
  • voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt I See You coaching altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@isyou.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

  • in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 7 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
  • in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;
  • in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;
  • in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 90 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan I See You coaching gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor I See You coaching, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het doen van de boekhouding maakt I See You coaching gebruik van een boekhouder. De boekhouder krijgt ook inzage in uw gegevens, in het bijzonder de gegevens die op facturen staan. Voorafgaand aan deze inzage zal u te allen tijde eerst om toestemming worden gevraagd.

Voor de website maakt I See You coaching gebruik van een webhoster en e-mailmarketing. Deze partijen hebben toegang tot de database en hebben om die reden inzage in uw persoonsgegevens. Ook het e-mailverkeer loopt via de database van de webhoster.

I See You coaching heeft Verwerkersovereenkomsten gesloten met gemeente en SVB. Persoonsgegevens kunnen met deze partijen worden gedeeld indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt met deze externe partijen, zal te allen tijde eerst toestemming worden gevraagd aan u.

Tot slot kan I See You coaching haar werkzaamheden uitbesteden aan een zelfstandige, dan wel een ondersteunende zelfstandige inhuren. Gedurende de tijd dat de derde-zelfstandige de werkzaamheden van I See You coaching uitvoert heeft de zelfstandige beperkt toegang tot de persoonsgegevens.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@isyou.nl.

Het staat I See You coaching vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van I See You coaching ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor I See You coaching. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van I See You coaching. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van I See You coaching.

Privacy Statement in PDF